Zdanikowski Paweł, Podział udziałów w spółce z o.o. po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/4/35-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podział udziałów w spółce z o.o. po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej

Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji podziału majątku wspólnego, w skład którego wchodzą udziały w spółce z o.o., po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej. Autor prezentuje sposoby i tryby podziału oraz omawia jego ograniczenia i wyłączenia. W konkluzji autor stwierdza, że regulacja podziału majątku wspólnego obejmującego udziały zapewnia wystarczający poziom ochrony interesów obojga byłych małżonków (współuprawnionych). Każdy z nich może bowiem otrzymać przynajmniej część udziałów w naturze, a jeżeli nie jest to możliwe, to otrzyma ekonomiczny ekwiwalent udziałów w postaci spłaty. Regulacja ta nie jest jednak optymalna z punktu widzenia interesów spółki. Nie zapewnia ona bowiem pewnych i bezpiecznych instrumentów wpływu spółki na jej strukturę korporacyjną w przypadku podziału majątku wspólnego obejmującego udziały. Autor postuluje, aby ustawodawca w sposób jednoznaczny i niebudzący tak poważnych wątpliwości ujednolicił zasady wpływu spółki na sposób podziału udziałów w wyniku ustania ich wspólności, na wzór rozwiązania przyjętego w przypadku działu spadku obejmującego prawa udziałowe, i zastosowanie tych zasad rozciągnął także na podział udziałów po ustaniu wspólności ustawowej oraz zniesienie wspólności ułamkowej udziałów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX