Podstawy ustalenia parytetu wymiany akcji w procesie łączenia się spółek akcyjnych a dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... - OpenLEX

Mackiewicz Marta, Podstawy ustalenia parytetu wymiany akcji w procesie łączenia się spółek akcyjnych a dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przeciwko spółce

Artykuły
Opublikowano: PPH 2014/1/47-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Podstawy ustalenia parytetu wymiany akcji w procesie łączenia się spółek akcyjnych a dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przeciwko spółce

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie treści i znaczenia norm prawnych zawartych w przepisach art. 499 § 2 pkt 3 i pkt 4 kodeksu spółek handlowych w związku z zakresem uprawnień informacyjnych akcjonariuszy w toku procedury łączeniowej spółek akcyjnych oraz możliwością efektywnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych akcjonariuszy wobec spółki z tytułu nieprawidłowo ustalonego parytetu wymiany akcji. Przewidziany normą art. 505 k.s.h. zakres uprawnień informacyjnych akcjonariuszy w toku procedury łączeniowej, odsyłający do dokumentów określonych w art. 499 § 2 pkt 3 i pkt 4 k.s.h., rzutuje na możliwość zapoznania się akcjonariusza z podstawami ustalonego w planie połączenia parytetu wymiany akcji łączących się spółek. O ile kwestia prawidłowej wykładni norm zawartych w art. 499 § 2 pkt 3 i pkt 4 k.s.h. jest przedmiotem dyskusji w doktrynie prawa cechującej się rozbieżnością stanowisk , o tyle wpływ omawianych regulacji na zakres uprawnień informacyjnych akcjonariuszy w procesie łączenia się spółek w kontekście wykazania przesłanek powództwa odszkodowawczego akcjonariusza wobec spółki, o którym mowa w art. 509 § 3 k.s.h., nie został poddany jakiejkolwiek analizie , jak i nie był przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego (dalej jako SN) .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX