Lewicki Marek, Pochodzenie dziecka a jego obywatelstwo. Uwagi na temat interpretacji art. 7 ustawy o obywatelstwie polskim

Artykuły
Opublikowano: PPP 2009/7-8/98-106
Autor:
Rodzaj: artykuł

Pochodzenie dziecka a jego obywatelstwo. Uwagi na temat interpretacji art. 7 ustawy o obywatelstwie polskim

W świetle regulacji prawnych składających się na tzw. prawo o obywatelstwie polskim w wielu przypadkach organy administracji publicznej rozstrzygają (lub współdziałają w rozstrzyganiu) sprawy dotyczące nabywania i utraty obywatelstwa polskiego. Sprawy te to najczęściej sprawy indywidualne rozstrzygane w formie decyzji administracyjnej, ale w grę wchodzi również wydawanie zaświadczeń, zajmowanie stanowiska czy też prowadzenie rejestrów. Nie wnikając w szczegóły w tym zakresie, należy podkreślić, że z woli ustawodawcy nabycie czy też utrata obywatelstwa polskiego w istotnej części przypadków będą zależeć od podjęcia określonego w przepisach działania przez organ administracji publicznej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że w działaniach tych muszą znaleźć zastosowanie wszelkie relewantne standardy wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego, stąd wszelkie problemy i ustalenia dotyczące delimitacji, definiowania czy też określania znaczenia i funkcji tych ostatnich powinny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX