Artykuły
Opublikowano: EPS 2017/4/58-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie TK z 7.07.2015 r. (K 61/13)

Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją RP poz. 72–75 załącznika nr 3 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w zw. z art. 41 ust. 2 tej ustawy oraz poz. 32–35 załącznika nr 10 do tej ustawy w związku z art. 41 ust. 2a tej ustawy w zakresie, w jakim wyłączają stosowanie obniżonych stawek podatku do książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych, postanowił na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej skierować do Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) następujące pytania prejudycjalne dotyczące ważności prawa unijnego:

1)

Czy pkt 6 załącznika III do dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej , w brzmieniu zmienionym przepisami dyrektywy Rady 2009/47/WE z 5.05.2009 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej . jest nieważny,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?