Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2016/10/59-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie TK z 28.07.2016 r. (Ts 79/16)

Artykuł 79 ust. 1 Konstytucji RP nie przewiduje możliwości kwestionowania w trybie skargi konstytucyjnej zgodności przepisów aktów normatywnych z przepisami konstytucyjnymi o charakterze ustrojowym, z których nie wypływają konstytucyjne wolności lub prawa jednostki ani z przepisami prawa międzynarodowego (incasu: art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej , art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 507/2008 ).

We wniesionej do TK 25.04.2016 r. skardze konstytucyjnej skarżący zakwestionował art. 39a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z 16.04.2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą , a także § 4 ust. 2 oraz § 7 ust. 1 i 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 8.02.2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich z: a) art. 2, art. 20 i art. 22 oraz art. 31 ust. 3 w zw. z art. 64 Konstytucji RP, b) art. 10 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 w zw. z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, c) art. 9 w zw. z ar...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX