Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2016/9/59-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie TK z 15.06.2016 r. (SK 44/14)

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone skargi konstytucyjne, w których zakwestionowano przede wszystkim art. 278 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określający pięcioletni termin od uprawomocnienia się orzeczenia na wznowienie postępowania. Pierwszy skarżący zakwestionował zgodność art. 278 p.p.s.a. w zakresie, w jakim uniemożliwia po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sytuacji, w której po tym terminie Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją RP , umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 45 ust. 1 oraz art. 64 Konstytucji RP. Drugi skarżący zaskarżył zgodność art. 278 w zw. z art. 272 § 3p.p.s.a. w zakresie, w jakim uniemożliwiają żądanie wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w sytuacji, gdy potrzeba wznowienia wynika z rozstrzygnięcia organu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX