Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2016/1/58-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 7.07.2015 r. (K 47/12)

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 3a ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym w zakresie, w jakim bezterminowo wyłącza stosowanie art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym , z art. 2 w zw. z art. 69 Konstytucji RP i art. 9 ust. 1 lit. a Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych .

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3a u.t.k. w zakresie, w jakim bezterminowo zwalnia ze stosowania art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 do miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych przewozów osób, jest zgodny z art. 69 w zw. z art. 2 Konstytucji RP. W pozostałym zakresie TK postanowił umorzyć postępowanie.

Zaskarżony przepis przewiduje, że przepisów rozporządzenia(WE) nr 1371/2007, z wyjątkiem art. 4, art. 5, art. 8 ust. 1, art. 9, art. 11, art. 12, art. 16, art. 19, art. 20 ust. 1, art. 21...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX