Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2014/12/55-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 18.09.2014 r. ()

Postępowanie przed TK zostało wszczęte 3 wnioskami: grupy posłów z 10.10.2012 r., grupy posłów z 29.11.2012 r. oraz Rzecznika Praw Obywatelskich z 4.03.2013 r. Zakwestionowano w nich zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisy ustawy z 5.07.1990 r. – Prawo o zgromadzeniach .

Jako wzorzec kontroli w omawianej sprawie wnioskodawcy wskazali również niektóre przepisy Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej jako EKPCz lub Konwencja), sporządzonej w Rzymie 4.11.1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, nr 5 i nr 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 . Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

1)

Art. 1 ust. 2 prawa o zgromadzeniach, w części zawierającej wyrażenie „co najmniej 15”, jest niezgodny z art. 57 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

2)

Art. 3 ust. 1 prawa o zgromadzeniach w zakresie, w jakim wyłącza prawo organizowania zgromadzenia przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, jest zgodny z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3Konstytuc...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX