Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

Domańska Dominika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2014/6/59-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 26.02.2014 r. (K 22/10)

Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej jako RPO) wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności art. 115 § 7 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy z art. 47 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP .

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 115 § 7 zd. 1 k.k.w. przez to, iż nakazuje obecność funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego podczas udzielania świadczenia zdrowotnego: a) również osobom pozbawionym wolności, co do których nie jest to konieczne, b) nie określa przesłanek uzasadniających odstąpienie od tego nakazu, jest niezgodny z art. 47 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis uznany za niezgodny z Konstytucją RP utraci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Urzędowym.

Wnioskodawca zakwestionował art. 115 § 7k.k.w. w całości. Zgodnie z treścią tego przepisu: „skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego świadczenia zdrowotne są udzielane w obecności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX