Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2022/7/59-63
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Sądu Najwyższego z 28.05.2021 r., III CZP 27/20

Prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym. Ochronie, jako dobra osobiste, podlegają zdrowie, wolność, prywatność, do których naruszenia (zagrożenia) może prowadzić naruszenie standardów jakości powietrza określonych w przepisach prawa.

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego zapadł w sprawie, w której O. P. wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa – Ministra Klimatu oraz Ministra Aktywów Państwowych kwoty 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną mu w związku z tym, że poważne naruszenia norm jakości powierza, do których systematycznie i od wielu lat dochodzi w będącym jego miejscem zamieszkania R., godzą w jego dobra osobiste, to jest zdrowie, wolność, prywatność. Sąd I instancji oddalił powództwo. Sąd ten ustalił, że powód mieszka w R. Pomiary substancji zanieczyszczających środowisko przeprowadzane w R. w latach 2010–2015 wykazywały regularne przekraczanie ustalonych dla nich norm. Główną przyczyną przekroczeń norm pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX