Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2021/11/60-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Sądu Najwyższego z 25.02.2021 r., III CZP 16/20

Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych , nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów tej ustawy prawomocnym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej lub prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym po rozpoznaniu skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego zapadł w sprawie z powództwa S. K. o zapłatę kwoty 107 569 zł tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną na skutek bezprawnych działań i zaniechań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeciwko Skarbowi Państwa – Komendantowi Głównemu w W. Sąd I instancji nie uwzględnił powództwa. W sprawie ustalono, że w 2017 r. pozwany przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, w tym oferta powódki. Pozwany unieważnił postępowanie, ponieważ...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX