Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2020/6/60-63
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Sądu Najwyższego z 12.12.2019 r., III CZP 48/19

Celowe koszty windykacji przewyższające równowartość kwoty 40 euro wchodzą w skład kosztów odzyskania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych .

Omawiana uchwała Sądu Najwyższego zapadła w wyniku zasądzenia przez sąd I instancji od M. sp. z o.o. w B. na rzecz powoda F. GmbH sp. z o.o. (Niemcy) kwoty 9222,92 zł z odsetkami tytułem zwrotu kosztów odzyskania należności na podstawie art. 10 ust. 2 u.t.z.t.h. W trakcie rozpoznawania apelacji pozwanego sąd II instancji powziął poważne wątpliwości, które na podstawie art. 390 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia w postaci zagadnienia prawnego o treści: „Czy w skład kosztów odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., p. 403) w brzmieniu pierwotnie obowiązującym wchodzi procentowa prowizja windykacyjna ustalona od wartości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX