Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2020/3/58-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Najwyższego z 8.05.2019 r., I PK 41/18

W sporach między jednostkami sprzeczność prawa krajowego (niepodlegającego prounijnej wykładni ze względu na jego jednoznaczne brzmienie) z prawem unijnym (dyrektywą) nie może prowadzić do bezpośredniego zastosowania w jego miejsce przepisu dyrektywy, nawet jeśli ma on charakter jasny, precyzyjny i bezwarunkowy.

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego zapadł w wyniku wniesienia przez J.K. powództwa o zasądzenie odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za nieprawne rozwiązanie przez I. SA w C. umowy o pracę na czas określony zawartej z powodem. Roszczenie powoda nie zostało uznane przez sąd I instancji, który oddalił powództwo. W wyniku wniesionej przez powoda apelacji sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok i zasądził na rzecz powoda odszkodowanie. Od powyższego wyroku sądu II instancji pozwany wniósł skargę kasacyjną, uwzględnioną wyrokiem Sądu Najwyższego, który uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę sądowi II instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy podkreślił, że przepisy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX