Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2019/6/57-63
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Najwyższego z 1.03.2018 r., III SK 10/17

Zmiana Zalecenia KE oraz opracowanie nowego modelu regulacyjnego są okolicznościami uzasadniającymi weryfikację adekwatności i proporcjonalności obowiązków regulacyjnych nałożonych na przedsiębiorcę o znaczącej pozycji rynkowej na rynku zakończenia połączeń w jego sieci telekomunikacyjnej.

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego zapadł w wyniku odwołania P. spółka z o.o. w W. wniesionego od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 14.12.2012 r., zmieniającej nałożony poprzednią decyzją obowiązek regulacyjny polegający na zakazie stosowania przez powoda zawyżonych stawek za zakańczanie połączeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej powoda przez zastąpienie go obowiązkiem polegającym na stosowaniu opłat za zakańczanie połączeń w ruchomej publicznej sieci telefonicznej powoda w wysokości wyliczonej w oparciu o stworzony przez Prezesa UKE model operatora efektywnego (BU-LRIC).

Sąd I instancji wyrokiem oddalił odwołanie powoda. Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy przez sąd II...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX