Artykuły
Opublikowano: EPS 2018/12/61-64
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Sądu Najwyższego z 26.09.2017 r., III SK 39/16
1)

Czy dopuszczalna jest taka interpretacja art. 50 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej , która uzależnia zastosowanie zasady ne bis in idem nie tylko od tożsamości podmiotu naruszającego i tożsamości okoliczności faktycznych, ale również tożsamości chronionego interesu prawnego?

2)

Czy art. 3 rozporządzenia Rady nr 1/2003/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie przepisów o konkurencji ustanowionych w art. 81 i art. 82 Traktatu w związku z art. 50 Karty Praw Podstawowych UE należy interpretować w ten sposób, że równolegle stosowane przez organ ochrony konkurencji państwa członkowskiego UE prawo konkurencji UE i krajowe prawo konkurencji chronią ten sam interes prawny?

Omawiane postanowienie Sądu Najwyższego zapadło w wyniku wniesienia skargi kasacyjnej przez P. S.A. (skarżący) od wyroku sądu II instancji, utrzymującego w mocy wyrok sądu I instancji, mocą którego oddalono odwołanie skarżącego od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację