Domańska Monika, Hauser Agata, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2017/6/58-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok SN z 1.12.2016 r. (I PK 241/15)

W postępowaniu przed sądami powszechnymi w analizowanej sprawie, sąd rejonowy oddalił powództwo J.H. o przywrócenie do pracy w pozwanym Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa (...) w K., ustalając m.in., że 16.12.2013 r. strony zawarły umowę o pracę na czas określony do 31.12.2016 r., zaś 21.02.2014 r. pozwany wręczył powódce wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, który upływał 8.03.2014 r., nie podając przyczyny wypowiedzenia ani w treści pisma, ani w czasie jego wręczania.

Od powyższego wyroku apelację wywiodła powódka. Sąd okręgowy oddalił apelację.

Powyższy wyrok został zaskarżony skargą kasacyjną powódki. W skardze kasacyjnej został zawarty także wniosek o wystąpienie przez SN do Trybunału Sprawiedliwości (dalej TS) z pytaniem prejudycjalnym w sprawie zgodności art. 30 § 4 Kodeksu pracy , art. 50 § 3 oraz art. 45 § 1 k.p. z klauzulą 4 pkt 1 dyrektywy 99/70/WE w zakresie, w jakim art. 30 § 4k.p. ogranicza obowiązek wskazania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX