Zacharko Adrian, Zacharko Lidia, Organizacje pozarządowe jako instytucjonalne formy nacisku na decydentów politycznych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/7-8/44-55
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Organizacje pozarządowe jako instytucjonalne formy nacisku na decydentów politycznych

1.Istota pojęcia organizacji pozarządowych

Termin „organizacja pozarządowa”, który stosowany jest w prawie międzynarodowym oraz w literaturze przedmiotu, do niedawna nie był używany w polskich aktach prawnych, które w jego zakresie posługiwały się pojęciem „organizacja społeczna”, mającym dość zróżnicowany zakres znaczeniowy .

Zdaniem Jana Bocia pojęcie organizacji społecznej jest złożone. Wyodrębnienie szczegółowych gatunków organizacji społecznych zasadza się na kilku kryteriach, z których najważniejsze wyrażają cechy organizacji niepaństwowych, tj. cecha samodzielności organizacyjnej, cecha dobrowolności uczestnictwa, cecha trwałości działania, cecha roli w państwie. Wśród znacznej liczby organizacji społecznych można wyróżnić dwie podstawowe grupy: pierwsza obejmuje organizacje, których celem jest rozwijanie zainteresowania pewnej wąskiej grupy ludzi, i druga, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami państwa. Toteż państwo za pomocą rozmaitych środków oddziaływania prewencyjnego wpływa na rozwój i kierunki ich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX