Sierpowska Iwona, Organizacja pogrzebu przez gminę w ramach systemu pomocy społecznej

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/1-2/151-163
Autor:
Rodzaj: artykuł

Organizacja pogrzebu przez gminę w ramach systemu pomocy społecznej

Organizacja pogrzebu jest zadaniem publicznym, jego realizacja ciąży na gminie, w sytuacji gdy z prawa pochówku nie korzysta rodzina zmarłego. Sposób organizacji pogrzebu ustala gmina, działając na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy o pomocy społecznej. Uznanie organizacji pochówku za świadczenie z pomocy społecznej obliguje gminę do stosowania zasad obowiązujących w tej sferze życia publicznego, do racjonalnego wydatkowania środków publicznych oraz dochodzenia zwrotu wydatków na udzieloną pomoc. Aktywność gminy w tak wrażliwym obyczajowo i emocjonalnie obszarze wymaga doboru właściwych form działania, traktowania zmarłego z godnością oraz poszanowania praw jego rodziny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX