Artykuły
Opublikowano: PP 2019/11/25-35
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie VAT zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Opodatkowanie VAT zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, z uwagi na wyjątkową specyfikę prawną, od samego początku wejścia Polski do Unii Europejskiej budzi duże wątpliwości, które dodatkowo zostały pogłębione po ostatnim orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości z 18.01.2017 r., C-37/16, Minister Finansów przeciwko Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP) – dalej wyrok TS C-37/16, SAWP. Na interpretację przepisów w tym obszarze ma również wpływ ustawa z 15.06.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi – dalej u.z.z. – implementująca z pewnym opóźnieniem przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym – dalej dyrektywa 2014/26/UE. Przedmiotowy artykuł podejmuje próbę wyspecyfikowania najważniejszych czynności wykonywanych przez organizacje zbiorowego zarządzania, wraz z zaprezentowaniem właściwych – w ocenie autorów – zasad ich opodatkowania VAT, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112 – orzecznictwa TS oraz przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację