Karczyński Łukasz, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a spółdzielnie mieszkaniowe

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/9/27-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a spółdzielnie mieszkaniowe

Znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach w zakresie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera przepisy niejasne, nieprecyzyjne i budzące przez to wątpliwości interpretacyjne. W praktyce obrotu gospodarczego istotnym problemem stała się kwestia możliwości pobierania opłat odpadowych od spółdzielni mieszkaniowych. Celem badań będących podstawą prezentowanego artykułu była gruntowna analiza tego zagadnienia. W świetle przeprowadzonych rozważań autor stwierdza, że wymaganie uiszczania tych opłat od spółdzielni mieszkaniowych, działających w charakterze zarządców nieruchomości wspólnych, nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX