Radecki Wojciech, Odpowiedzialność za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne w prawie polskim, czeskim i słowackim

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/10/18-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne w prawie polskim, czeskim i słowackim

Streszczenie

Jednym z najpoważniejszych problemów doktryny prawa penalnego (represyjnego) jest wyznaczenie granic między odpowiedzialnością karną a odpowiedzialnością administracyjną. Podczas gdy relacje między przestępstwami a wykroczeniami mają długą historię i są mniej więcej zbadane, odmiennie przedstawia się kwestia deliktów administracyjnych, których typizacja pojawiła się stosunkowo niedawno i odpowiedzialność za delikty administracyjne dopiero szuka sobie miejsca w systemie prawnym. Artykuł przedstawia te zagadnienia na tle porównawczym zrazu dwóch państw: Polski i Czechosłowacji, następnie trzech: Polski, Czech i Słowacji, bliskich sobie geograficznie, historycznie, kulturowo, językowo i prawnie. Na szczególną uwagę zasługują z jednej strony czeska ustawa o wykroczeniach z 2016 r., która weszła w życie 1 lipca 2017 r., przynosząc niezmiernie interesujące połączenie odpowiedzialności za wykroczenia z odpowiedzialnością za delikty administracyjne pod wspólną nazwą odpowiedzialności za wykroczenia, ale z pozostawieniem zróżnicowania podmiotowych przesłanek odpowiedzialności, z drugiej zaś nowelizacja polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r., wprowadzając po raz pierwszy w naszym systemie prawnym regulacje o charakterze ogólnym dotyczące administracyjnych kar pieniężnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX