Marek Tomasz, Odpowiedzialność uprawnionego za szkodę spowodowaną zastosowaniem zabezpieczenia

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/10/64-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność uprawnionego za szkodę spowodowaną zastosowaniem zabezpieczenia

1.Wstęp

Za truizm należy uznać stwierdzenie, iż z postępowaniem cywilnym wiąże się problem jego częstej przewlekłości. Aktualnie obowiązujący kształt procedury cywilnej jest efektem dążenia ustawodawcy do urzeczywistnienia wielu fundamentalnych zasad procesowych, takich jak w szczególności zasada dwuinstancyjności czy zasada pełnego rozpoznania sprawy wymagająca przeprowadzenia wszystkich relewantnych dowodów . Pomimo kolejnych nowelizacji, które wprowadzają do procedury cywilnej przepisy mające na celu przyspieszenie rozpoznania spraw (prekluzja dowodowa z art. 207 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego czy ograniczenie składania kolejnych pism procesowych przez strony przez wprowadzenie art. 207 § 3 k.p.c.), sprawność postępowania nadal pozostawia wiele do życzenia.

Pewnym rozwiązaniem zarysowanego problemu jest postępowanie zabezpieczające, uregulowane w art. 730–757k.p.c. W doktrynie wyrażono przekonanie, że możliwość zabezpieczenia roszczenia stanowi jedną z najbardziej doniosłych form...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX