Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za działania władzy sądowniczej na przykładzie Polski i Francji - OpenLEX

Zatorska Jolanta, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za działania władzy sądowniczej na przykładzie Polski i Francji

Artykuły
Opublikowano: EPS 2008/7/4-13
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za działania władzy sądowniczej na przykładzie Polski i Francji

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako ETS lub Trybunał) w orzeczeniach Köbler oraz Traghetti określił zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego względem podmiotów prywatnych z tytułu szkód spowodowanych naruszającym prawo wspólnotowe działaniem organów władzy sądowniczej. Zgodnie z powyższym orzecznictwem, warunkami koniecznymi i wystarczającymi do przyznania jednostce odszkodowania są: naruszenie normy prawa wspólnotowego skierowanej na przyznanie uprawnień jednostkom, wystarczająca powaga naruszenia oraz związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem a szkodą. Przesłanki te, co do zasady, nie różnią się od warunków odpowiedzialności odszkodowawczej Wspólnot i państw członkowskich za działania innych organów niż sądy krajowe. Jednak kierując się charakterem organu dokonującego uchybienia (sąd ostatniej instancji, organ sądowy najwyższego szczebla) ETS zmodyfikował sposób ustalania przesłanki wystarczająco poważnego naruszenia prawa wspólnotowego, uznając, że odpowiedzialność państwa będzie miała miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach, kiedy sąd w sposób wyraźny (oczywisty) naruszy to prawo . Stosowanie krajowych warunków odpowiedzialności możliwe jest tylko w przypadku, gdy są one dla dochodzącego odszkodowania podmiotu prywatnego korzystniejsze od tych wskazanych przez ETS, ponieważ rozszerzenie podstaw odpowiedzialności państwa za działanie sądów krajowych nie narusza, lecz wzmacnia skuteczność prawa wspólnotowego .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX