Adamus Rafał, Odpowiedzialność cywilna za szkodę w postaci uszczerbku majątkowego związanego z zapobieżeniem zalaniu gruntu

Artykuły
Opublikowano: PS 2010/9/25-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiedzialność cywilna za szkodę w postaci uszczerbku majątkowego związanego z zapobieżeniem zalaniu gruntu

Ostatnia powódź na nowo wywołała potrzebę dyskusji co do kwestii ewentualnej odpowiedzialności cywilnej Skarbu Państwa (innych podmiotów) za szkody powstałe w wyniku powodzi . Zagadnienie to jest skomplikowane i wymaga oceny pod kątem konkretnego stanu faktycznego, niemniej nie oznacza to braku możliwości konstruowania pewnych uwag o charakterze ogólnym. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie jedynie wycinkowe zagadnienie poświęcone problemowi roszczeń odszkodowawczych, w sytuacji gdy poniesiona szkoda polega na uszczerbku majątkowym związanym z zapobieżeniem zalaniu gruntu przez powódź.

1.Zakres regulacji odpowiedzialności cywilnej za szkodę w Prawie wodnym

W myśl art. 10 ust. 1a pr.wod. „śródlądowe wody powierzchniowe płynące”, a zatem rzeki, stanowią własność Skarbu Państwa . Właścicielami wód mogą być także inne podmioty . Niemniej w niniejszym opracowaniu uwagi będą ograniczały się do odpowiedzialności cywilnej Skarbu Państwa, jako właściciela rzek.

Przepis art. 21 ust. 1pr.wod., jako konsekwencję prawa własności, wprowadza normę prawną, według...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX