Karolak Michał, Odpowiednie stosowanie przepisów procedury cywilnej w postępowaniach dowodowych przed sądami administracyjnymi - ujęcie technicznoprawne

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2023/4/45-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Odpowiednie stosowanie przepisów procedury cywilnej w postępowaniach dowodowych przed sądami administracyjnymi - ujęcie technicznoprawne

Streszczenie: Przeprowadzanie dowodów uzupełniających przed sądami administracyjnymi miało w założeniu mieć charakter wyjątkowy. Ustawa procesowa nakazuje w zakresie postępowania dowodowego odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Analiza technicznoprawna odesłania z art. 106 § 5 p.p.s.a. wykazuje, że kieruje ono do całego wskazanego aktu prawnego. Jednak hipoteza normy wynikającej z przepisu odsyłającego modeluje węższy zakres poszukiwań przepisów k.p.c., w oparciu o które należy rekonstruować normy regulujące omawiane postępowanie dowodowe. Proces „odpowiedniego” stosowania musi uwzględniać specyfikę sądowej kontroli administracji i unormowania przyjęte bezpośrednio w p.p.s.a. Prowadzi to w odpowiednich przypadkach do modyfikacji przepisów stosowanych odpowiednio bądź do odmowy ich zastosowania. W praktyce nierzadko zbyt pochopnie sięga się do rozwiązań procedury cywilnej – bez poszanowania modelu sądownictwa administracyjnego określonego w Konstytucji RP i ustawodawstwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX