Ochrona stosunku pracy radnego w orzecznictwie sądów - OpenLEX

Rakowska-Trela Anna, Ochrona stosunku pracy radnego w orzecznictwie sądów

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/10/62-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ochrona stosunku pracy radnego w orzecznictwie sądów

Status prawny radnych został uregulowany – w zależności od jednostki samorządu terytorialnego, w jakiej radny uzyskał mandat – w ustawie z 8 III 1990 o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) , w ustawie z 5 VI 1998 o samorządzie powiatowym (dalej: u.s.p.) oraz w ustawie z 5 VI 1998 o samorządzie województwa (dalej: u.s.w.) . Wszystkie te akty wprowadzają zasadę ochrony stosunku pracy radnego, stanowiąc, że „rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy (rady powiatu, sejmiku województwa), której radny jest członkiem. Rada gminy (rada powiatu, sejmik województwa) odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez tego radnego” (art. 25 ust. 2 u.s.g., art. 22 ust. 2 u.s.p., art. 27 ust. 2 u.s.w.) . Warto przy tym odnotować, że przepisy te zostały wprowadzone przez prawodawcę do ustaw samorządowych już w momencie ich uchwalania. Obowiązują więc w odniesieniu do radnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX