Adamczyk Agata, Obowiązek zgłoszenia do Prezesa UOKiK zamiaru koncentracji w postępowaniu upadłościowym

Artykuły
Opublikowano: PPH 2010/5/24-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek zgłoszenia do Prezesa UOKiK zamiaru koncentracji w postępowaniu upadłościowym

Artykuł dotyczy obowiązku dokonywania zgłoszenia zamiaru koncentracji w toku postępowania upadłościowego. W szczególności przedmiotem zainteresowania jest koncentracja polegająca na nabyciu składników mienia ruchomego i nieruchomego wchodzącego w skład masy upadłości, nabyciu akcji lub udziałów wchodzących w skład masy upadłości oraz polegająca na nabyciu lub objęciu akcji, lub udziałów upadłego. Celem analizy jest wskazanie, w których przypadkach zachodzi konieczność dokonywania zgłoszenia zamiaru dokonania takich czynności Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK). Przeprowadzenie niniejszej analizy uzasadnione jest rosnącą, w dobie spowolnienia gospodarki, liczbą postępowań upadłościowych, zarówno w trybie likwidacyjnym, jak i z opcją zawarcia układu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX