Markowski Jacek, Obowiązek sporządzenia przez biegłego opinii w postępowaniu administracyjnym a zakaz zmuszania do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/6/55-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obowiązek sporządzenia przez biegłego opinii w postępowaniu administracyjnym a zakaz zmuszania do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej

Opinia biegłego jest jednym z dowodów mogących przyczynić się do wyjaśnienia indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej, rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej. Dowód ten co do zasady ma zastosowanie w sprawach, w których wymagane są wiadomości specjalne. Przesądza o tym brzmienie art. 84 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego . Każdorazowo o zastosowaniu tego dowodu decyduje z urzędu lub na wniosek strony organ prowadzący postępowanie, a decyzja ta w kontekście procesowym zgodnie z art. 77 § 2 k.p.a. w związku z art. 123 k.p.a. przybiera formę postanowienia.

Kodeks postępowania administracyjnego nie definiuje pojęcia „biegły”. Z brzmienia art. 84 § 1k.p.a. wynika, iż biegłym jest podmiot, który posiada wiadomości specjalne, mogące przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Wiadomościami specjalnymi (fachowymi) mogą być wiadomości z dziedziny budownictwa, ochrony środowiska, techniki, medycyny, gospodarki wodnej, leśnictwa, normalizacji miar, żywienia,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX