Malinowski Dariusz, Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2012 r., III SA/Wa 3271/11

Artykuły
Opublikowano: PP 2013/6/46-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2012 r., III SA/Wa 3271/11

1.Wprowadzenie

Spór rozstrzygnięty przez WSA dotyczył możliwości zastosowania art. 56 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., i zapłaty przez podatnika obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 75%.

Przepis art. 56 § 1a o.p. został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z tym przepisem w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki podstawowej.

Zamiarem ustawodawcy było zmotywowanie podatników posiadających zaległości podatkowe do ich jak najszybszej spłaty. Wprowadzony przepis ma na celu promowanie podatników, którzy dobrowolnie zapłacą zaległość podatkową, w związku z czym powinni być traktowani, zdaniem ustawodawcy, mniej dolegliwie niż podatnik uchylający się od wniesienia należności i niepodejmujący kroków w celu spłaty zobowiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX