Derlatka Joanna, Obciążenie komornika kosztami postępowania wywołanego skargą na podstawie art. 767 § 6 k.p.c.

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/1/95-110
Autor:
Rodzaj: artykuł

Obciążenie komornika kosztami postępowania wywołanego skargą na podstawie art. 767 § 6 k.p.c.

1. Uwagi wstępne. Po ponad trzyletnim obowiązywaniu nowych przepisów poświęconych skardze na czynności komornika, wprowadzonych na mocy ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (dalej: u.k.s.), warto ponownie poddać pod doktrynalną rozwagę problem obciążenia komornika kosztami postępowania wywołanego tą skargą . Jak stanowi art. 767 § 6 k.p.c., w przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika sąd, uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą . Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi. Co istotne, jak wynika z regulacji ustrojowych, w przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika sąd obligatoryjnie sygnalizuje ten fakt prezesowi właściwego sądu rejonowego (art. 166 ust. 2 u.k.s.). Przepis ten ma charakter nakazujący, nie pozostawia sądowi sprawującemu nadzór judykacyjny nad komornikiem żadnego luzu decyzyjnego, niemniej został on oparty na jednakowej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX