Dalkowska-Jóźwiak Izabela, Grzybowski Tomasz, O kolizyjności norm na przykładzie przesłanek bezprzedmiotowości postępowania i niedopuszczalności wniosku w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2017/3/61-71
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

O kolizyjności norm na przykładzie przesłanek bezprzedmiotowości postępowania i niedopuszczalności wniosku w postępowaniu sądowoadministracyjnym

1. Jak wykazał jeszcze w latach 50. ubiegłego stulecia J. Wróblewski, współczesne systemy prawa ustawowego nie stanowią jedynie prostej struktury powiązań kompetencyjnych, opartej na kelsenowskiej, hierarchicznej piramidzie dynamicznych związków, lecz istniejącym w nim relacjom formalnym towarzyszą najczęściej również sprzężenia treściowe norm (wertykalne i horyzontalne), co powoduje, że systemy te zbliżają się do modelu dynamiczno-statycznego . Układ ten dodatkowo komplikuje jego multicentryczny, wieloskładnikowy charakter; porządek prawny obejmuje bowiem również choćby acquis communautaire(ale też np. normy pochodzące od Rady Europy) z jego własnymi, „nieklasycznymi” metodami rozstrzygania kolizji między krajowym (wewnętrznym) a ponadnarodowym (zwłaszcza unijnym) systemem norm. Notabene towarzyszące integracji europejskiej zjawisko tzw. konstytucjonalizacji szczegółowych dziedzin prawa przeniosło problemy związane z koniecznością odmiennego niż dotychczas rozstrzygania niezgodności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX