Okolski Józef, Strzelecka Sonia, Nowy typ spółki kapitałowej - prosta spółka akcyjna

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/8/4-9
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Nowy typ spółki kapitałowej - prosta spółka akcyjna

W niniejszym artykule autorzy poddają analizie główne założenia nowego, nieznanego dotąd polskiemu prawu rodzaju spółki prawa handlowego – prostej spółki akcyjnej, wprowadzonego do naszego porządku prawnego na mocy ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw . Ustawodawca zdecydował o utworzeniu prostej spółki akcyjnej jako odrębnego typu spółki kapitałowej, a nie podtypu jednej z istniejących spółek. Zarówno sama zasadność wprowadzenia nowego typu spółki, jak i sposób jej uregulowania budzą istotne wątpliwości, w szczególności wśród przedstawicieli doktryny prawa . Podnoszony jest argument, że podstawową barierą dla rozwoju i innowacyjności gospodarki nie są ramy prowadzenia działalności, określone w prawie prywatnym, lecz otoczenie administracyjnoprawne, w tym niejasność przepisów podatkowych, a także uznaniowość w działalności administracji państwowej . Zwolennicy przyjętego rozwiązania wskazują natomiast, że przedmiotowy rodzaj spółki będzie kompleksową odpowiedzią na problemy początkujących przedsiębiorców borykających się między innymi z trudnościami z płynnością finansową u progu swojej działalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX