Nawrocki Mariusz, Nowy model przepołowienia niektórych czynów w prawie karnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/1/47-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowy model przepołowienia niektórych czynów w prawie karnym

W polskim prawie karnym oraz prawie wykroczeń już od dłuższego czasu funkcjonuje swoiste rozwiązanie legislacyjne polegające na tym, że czyn zabroniony – ze względu na pewną obraną przez ustawodawcę wartość – raz stanowi przestępstwo, a innym razem wykroczenie. Konstrukcja ta nosi miano tzw. czynu przepołowionego . Obejmuje ona głównie czyny godzące w dobro, jakim jest mienie, gdzie owym wyznacznikiem jest wysokość wyrządzonej szkody .

Klasycznym przykładem czynu przepołowionego jest kradzież, która jako przestępstwo została uregulowana w art. 278 § 1 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny , jako wykroczenie zaś – w art. 119 § 1 ustawy z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń . Do niedawna różnica między nimi była wyrażona poprzez określoną wysokość wyrządzonej tym czynem szkody, która przybierała postać konkretnej kwoty pieniężnej. Przed nowelizacją kodeksu wykroczeń ustawą z 27.09.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw różnica między omawianym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX