Niezachowanie należytej ostrożności przy korzystaniu z dróg wewnętrznych - OpenLEX

Eichstaedt Krzysztof, Niezachowanie należytej ostrożności przy korzystaniu z dróg wewnętrznych

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/6/114-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niezachowanie należytej ostrożności przy korzystaniu z dróg wewnętrznych

1.Uwagi wstępne

Wykroczenie, o którym mowa w art. 98 ustawy z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń , nie było znane ustawodawstwu polskiemu przed uchwaleniem tej ustawy . Treść art. 98 k.w. w brzmieniu obecnie obowiązującym przewiduje odpowiedzialność za wykroczenie polegające na niezachowaniu należytej ostrożności przy prowadzeniu pojazdu poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, na skutek czego powstało zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby.

Warto wspomnieć, że w pierwotnym brzmieniu przepis art. 98 k.w. przewidywał odpowiedzialność kierowcy pojazdu samochodowego za niezachowanie należytej ostrożności poza drogą publiczną, czym zagrażał bezpieczeństwu innych osób. Znamienne było to, że przepis, używając liczby mnogiej, sugerował, iż dla przypisania odpowiedzialności za niniejsze wykroczenie prowadzący pojazd samochodowy musiał spowodować zagrożenie dla więcej niż jednej osoby. W rzeczywistości jednak chodziło o jedną osobę .

Artykuł 98k.w. był dwukrotnie nowelizowany. Pierwszy raz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX