Ostrowski Piotr, Niewskazanie numeru PESEL jako brak formalny skargi. Polemika

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2023/2/39-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niewskazanie numeru PESEL jako brak formalny skargi. Polemika

Streszczenie: Celem artykułu jest poparcie stanowiska, zgodnie z którym niewskazanie w skardze numeru PESEL jest brakiem nieistotnym, jeśli sąd może ustalić PESEL na podstawie akt administracyjnych, a także krytyka poglądu przeciwnego. Autor zwraca uwagę na niejasne znaczenie frazy „jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu” (art. 49 § 1 p.p.s.a.) oraz poddaje krytyce praktykę sądów administracyjnych pomijania tego problemu w uzasadnieniach postanowień odrzucających skargę. Następnie – na poparcie stanowiska wyjściowego – autor zwraca uwagę m.in. na: ograniczoną przydatność numeru PESEL, niecelowość kwestionowanego stanowiska, krytyczny wobec nieuzasadnionego formalizmu pogląd francuskiej Rady Stanu oraz zastrzeżenia natury konstytucyjnej. Aby rozwiać wątpliwości co do treści art. 49 § 1 p.p.s.a., autor proponuje przyjąć, że pismo strony może otrzymać prawidłowy bieg, jeśli cele wymogów formalnych zostaną osiągnięte pomimo wystąpienia braków w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX