Lasiński-Sulecki Krzysztof, Nielegalny pobór energii elektrycznej a podatek od wartości dodanej

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/9/23-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nielegalny pobór energii elektrycznej a podatek od wartości dodanej

Konsekwencje nielegalnego poboru energii elektrycznej w sferze podatku od towarów i usług od lat były przedmiotem kontrowersji. W dniu 27.04.2023 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok C-677/21, Fluvius Antwerpen przeciwko MX – dalej wyrok TS C-677/21, Fluvius Antwerpen – w którym zważył, iż art. 2 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112/WE – w zw. z art. 14 ust. 1 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że dostawa energii elektrycznej dokonywana przez operatora sieci dystrybucji, nawet jeśli jest ona niezamierzona i wynika z bezprawnego działania osoby trzeciej, stanowi odpłatną dostawę towarów obejmującą przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą . Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są wspomniany wyrok oraz jego spodziewany wpływ na praktykę orzeczniczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX