Pawlak Lidia Ewa, Moc wiążąca prawomocnego wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę na decyzję inspektora sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2010/3/63-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Moc wiążąca prawomocnego wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę na decyzję inspektora sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych

Procedurę stwierdzania chorób zawodowych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych . Za chorobę zawodową, stosownie do treści art. 2351 k.p., uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Zgodnie z § 8 ust. 1 cyt. rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej . Od jego decyzji przysługuje odwołanie do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (§ 8 ust. 4 rozporządzenia). Od decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, stosownie do art. 3 ust. 2...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX