Malinowski Dariusz M., Ochocka Elżbieta, Miejsce dostawy w VAT - wybrane aspekty, cz. 2

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/9/3-4
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Miejsce dostawy w VAT - wybrane aspekty, cz. 2

Kontynuując rozważania dotyczące miejsca dostawy oraz powstania potencjalnie obowiązku podatkowego, należy wskazać, że obowiązek podatkowy dla przemieszczenia własnych towarów pomiędzy krajem a innym państwem UE powstaje na zasadach ogólnych, przyjętych dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – art. 20 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, czyli w omawianej sytuacji przemieszczenia towarów własnych. Oczywiście należy pamiętać o obowiązku rejestracji w kraju, do którego jest dokonywane przemieszczenie towarów. „Aby stosować stawkę «0» przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów nabywca winien posiadać numer identyfikacji nadany mu przez państwo członkowskie inne niż RP. Wreszcie należy zauważyć, że skoro obowiązek składania informacji podsumowującej dotyczy tylko transakcji ze stawką «0», to skoro podmiot gospodarczy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX