Pytel Artur, Mechanizmy gwarancji zachowania stosunku pracy oraz wykonywania funkcji radnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/1-2/85-101
Autor:
Rodzaj: artykuł

Mechanizmy gwarancji zachowania stosunku pracy oraz wykonywania funkcji radnego

Prezentowany artykuł ma na celu przedstawienie rozwiązań prawnych dających radnym gwarancję zachowania stosunku pracy i wykonywania funkcji radnego. Ponadto autor diagnozuje kolizję, jaka zachodzi pomiędzy prawami pracownika pełniącego funkcję radnego a obowiązkami i ograniczeniami pracodawcy zatrudniającego taką osobę. W opracowaniu autor dokonuje zatem charakterystyki zagadnień dotyczących problematyki przywrócenia radnego do pracy po wygaśnięciu jego mandatu; obowiązku radnego brania udziału w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany; obowiązku pracodawcy zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy; zgody rady gminy na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy radnego; warunków jakie musi spełniać uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy radnego bądź jej odmowy; uzasadnienia uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy radnego bądź jej odmowy; prawnych skutków niepodjęcia uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy radnego bądź jej odmowy; roszczeń przysługujących radnemu na wypadek wypowiedzenia lub rozwiązania jego stosunku pracy bez uzyskania zgody rady gminy, a także okresu obowiązywania ochrony wynikającej z treści art. 25 ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX