Dumkiewicz Małgorzata, Likwidator spółki handlowej – zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/9/28-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Likwidator spółki handlowej – zagadnienia wybrane

Zapewnienie spółkom handlowym należytego prowadzenia spraw i reprezentacji w okresie likwidacji służy zarówno interesowi spółki i jej wspólników, jak też interesowi osób trzecich. Aby cel likwidacji mógł zostać osiągnięty w sposób efektywny i jednocześnie niezagrażający interesom wierzycieli spółki oraz jej wspólników, Kodeks spółek handlowych przewiduje szczególne regulacje dotyczące zasad prowadzenia spraw i reprezentacji spółki handlowej w likwidacji. Z chwilą otwarcia likwidacji kompetencje w tym zakresie przejmują likwidatorzy. Mimo że sam status prawny likwidatorów wszystkich spółek handlowych jest analogiczny (tj. likwidatorzy są przedstawicielami ustawowymi spółek handlowych w likwidacji), istnieje szereg różnic w kwestiach szczegółowych związanych z przysługiwaniem i realizacją tego statusu w spółkach osobowych i kapitałowych. W przeważającej mierze jest to wynikiem odmiennej konstrukcji tych dwóch kategorii spółek handlowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX