Legitymacja procesowa państwowych inspektorów pracy w sporach pracowniczych - OpenLEX

Gil Izabella, Gil Piotr, Legitymacja procesowa państwowych inspektorów pracy w sporach pracowniczych

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/4/88-101
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Legitymacja procesowa państwowych inspektorów pracy w sporach pracowniczych

1.Uwagi ogólne

W praktyce w niewielkim zakresie wykorzystywane są przez państwowych inspektorów pracy instrumenty prawne przewidziane w ustawie - Kodeks postępowania cywilnego , mogące służyć realizacji zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy jest także udział państwowych inspektorów pracy w sądowym postępowaniu cywilnym w różnych formach uregulowanych zarówno w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, jak i ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy . Niejednokrotnie państwowi inspektorzy pracy, po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych w przedsiębiorstwach, pomimo prawidłowych ustaleń zawartych w wynikach kontroli, nie podejmują dalszych czynności prawnych w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. W szczególności, pomimo ustalenia w wyniku kontroli, że stosunek prawny łączący przedsiębiorcę ze świadczeniobiorcą nie jest umową zlecenia czy umową o dzieło, lecz w rzeczywistości umową o pracę, to państwowi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX