Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Krytyka prasowa i jej granice w świetle orzecznictwa sądów polskich

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2006/2/109-118
Autor:
Rodzaj: artykuł

Krytyka prasowa i jej granice w świetle orzecznictwa sądów polskich

Pojęcie krytyki nie zostało zdefiniowane w ustawodawstwie polskim. W niewielkim stopniu zagadnienie to było przedmiotem rozważań przedstawicieli polskiej doktryny i judykatury. Ustawodawca jedynie w sposób ogólny określił pojęcie krytyki i warunki, jakim powinna ona odpowiadać, by pozostawała pod ochroną prawa. Prawo do krytyki jest działaniem mieszczącym się w ramach porządku prawnego, jeżeli spełnia określone przez ustawę wymogi. Ustawa - Prawo prasowe, gwarantuje prasie prawo do przedstawiania i krytyki wszelkich ujemnych zjawisk, jednak w granicach określonych prawem i zasadami współżycia społecznego. Krytyka - stosownie do art. 41 prawa prasowego - polega na zgodnych z zasadami współżycia społecznego ujemnych, lecz rzetelnych ocenach dzieł naukowych lub artystycznych albo innej działalności twórczej, zawodowej lub publicznej. Krytyka jest uprawnieniem do chronionej prawnie ujemnej oceny dzieła lub działalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX