Szeleszczuk Damian, Kryminalizacja "cofania liczników" w świetle projektowanej nowelizacji Kodeksu karnego z 5 lipca 2018 r.

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/1/80-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kryminalizacja "cofania liczników" w świetle projektowanej nowelizacji Kodeksu karnego z 5 lipca 2018 r.

Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny, pochodzący z dnia 5 lipca 2018 r. Projekt ten obok administracyjnych mechanizmów służących zwalczaniu i zapobieganiu nadużyć związanych z procederem tzw. „cofania liczników”, przewiduje również wprowadzenie instrumentów prawnokarnych w postaci sankcji karnej m.in. za zmianę wskazania drogomierza i ingerencję w prawidłowość jego pomiaru. Zjawisko fałszowania liczników rozwinęło się w ostatnich latach na olbrzymią skalę. W założeniach ustawodawcy jego kryminalizacja ma doprowadzić do redukcji patologii w sferze obrotu używanymi pojazdami, należycie zabezpieczyć interesy majątkowe uczestników tego obrotu oraz przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W artykule omówiono genezę rozwiązań normatywnych, jak również dokonano analizy znamion projektowanego przestępstwa (art. 306a k.k.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX