Wołczak Barbara, Korekty deklaracji podatkowych a wielkość subwencji wyrównawczej dla gmin

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/3/64-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Korekty deklaracji podatkowych a wielkość subwencji wyrównawczej dla gmin

Podstawą do wyliczenia wysokości subwencji ogólnej są dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego (Rb-PDP) za rok poprzedzający rok bazowy z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku bazowego. Złożenie przez podatnika korekty deklaracji podatkowej za lata wcześniejsze, mającej wpływ na wysokość otrzymanej już przez gminę części wyrównawczej subwencji ogólnej, powoduje powstanie dylematu, w sprawozdaniu za jaki rok należy wykazać skutki tych korekt. Autorka podkreśla, że do czasu zmiany przepisów prawnych regulujących to zagadnienie należy kierować się wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX