Nowacki Marcin, Koordynacja w ramach administracji państw członkowskich UE udziału w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości WE

Artykuły
Opublikowano: EPS 2006/6/57-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Koordynacja w ramach administracji państw członkowskich UE udziału w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości WE

Uwagi wstępne

Dla administracji państw członkowskich Unii Europejskiej istotne znaczenie może mieć każde orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości WE (dalej TS lub Trybunał), ponieważ w każdym z nich dokonuje on interpretacji prawa wspólnotowego. Wykładnia ta ma duży wpływ na prawidłową i terminową transpozycję prawa wspólnotowego do krajowych porządków prawnych państw członkowskich UE. Pozwala ona również władzom państw członkowskich stosować w sposób właściwy prawo europejskie i zgodnie z nim tworzyć prawo krajowe.

Biorąc pod uwagę możliwe konsekwencje wyroków zapadających w tych postępowaniach, najpoważniejsze skutki dla państw członkowskich mają skierowane przeciwko nim postępowania o naruszenie prawa wspólnotowego (art. 226-228 TWE). Wiąże się to z możliwością zasądzenia, w przypadku stwierdzenia przez Trybunał, że państwo naruszyło ciążące na nim zobowiązanie, wysokich kar finansowych w postaci ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej (art. 228 ust. 2 TWE). Co więcej, w wyroku w sprawie C-304/02, Tryb...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX