Jakubowski Aleksander, Kontrola sądowoadministracyjna odmowy dopuszczenia do usług zakładu administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2020/4/9-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrola sądowoadministracyjna odmowy dopuszczenia do usług zakładu administracyjnego

Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienie dopuszczalności i zasadności kontroli przez sądy administracyjne czynności i aktów odmowy dopuszczenia do usług zakładu administracyjnego. Dotyczy to usług takich podmiotów administracji świadczącej, jak biblioteki, muzea, przychodnie, teatry, domy kultury, opery, filharmonie czy ośrodki sportu i rekreacji. Uprawnienie do korzystania z nich nie wymaga aktu kwalifikującego, ma częstokroć źródło konstytucyjne i powinno podlegać w państwie prawnym ochronie sądowej.

W literaturze, jak i w uzasadnieniach części orzeczeń zgodnie podnosi się, że właściwość rzeczowa sądów administracyjnych określona w art. 3 § 2 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obejmuje czynności i akty odmawiające jednostce dopuszczenia do usług zakładu administracyjnego. Mimo to w nielicznych przypadkach, gdy tego rodzaju czynności lub akty stały się bezpośrednio przedmiotem skargi, sądy administracyjne nie uznały swojej kognicji. Tymczasem z przeprowadzonej analizy wynika, że odmowa dopuszczenia do usług zakładu spełnia wszelkie kryteria bycia objętą na wskazanej podstawie prawnej kontrolą sądowoadministracyjną. Do uwzględnienia takiej skargi właściwy jest art. 146 powołanej ustawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX