Stawowy Maciej, Kontrola krzyżowa jako tok czynności sprawdzających wykonywanych w przebiegu postępowania podatkowego. Uwagi de lege ferenda i de lega lata przed wejściem w życie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/6/111-119
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrola krzyżowa jako tok czynności sprawdzających wykonywanych w przebiegu postępowania podatkowego. Uwagi de lege ferenda i de lega lata przed wejściem w życie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

1.Wprowadzenie

Pojęcie kontroli krzyżowej nie zostało dotąd zdefiniowane przez ustawodawcę. Żaden bowiem przepis powszechnie obowiązującego prawa czy też ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa , a także uchylonej ustawy z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej nie zawierają definicji wyżej wskazanego pojęcia. Niemniej jednak termin ten jest powszechnie używany, w tym także w języku prawniczym. Pod pojęciem tym rozumie się bowiem szereg czynności, mających na celu sprawdzenie prawidłowości dokumentacji kontrolowanego podatnika poprzez dokonanie czynności sprawdzających u jego kontrahentów.

2.Stan prawny i jego ocena

Najistotniejszy w tym zakresie przepis obowiązujący do niedawna art. 13b ust. 1u.k.s., według którego inspektor lub pracownik organu kontroli skarbowej w związku z postępowaniem kontrolnym lub kontrolą podatkową u kontrolowanego może żądać od kontrahentów kontrolowanego przedstawienia dokumentów w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym lub kontrolą podatkową. Żądanie może również dotyczyć przekazania za pomocą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX