Izdebski Hubert, Konstytucyjny model samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/10/276-291
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstytucyjny model samorządu terytorialnego

1. Uwagi wstępne. Konstytucja – „najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej” – zawiera przepisy, z których wynikają najwyższe w polskim porządku prawnym normy dotyczące samorządu terytorialnego. Są one zawarte w rozdziale I „Rzeczpospolita” – w szczególności w art. 15 i art. 16 – oraz w obszernym, poświęconym w całości samorządowi terytorialnemu rozdziale VII (art. 163–172). Nie można zarazem nie uwzględnić sformułowanej w preambule zasady pomocniczości, odnoszącej się w znacznym stopniu do samorządu – lecz mającej szerszy zakres zarówno w tradycyjnym ujęciu wertykalnym, jak i tym bardziej w nowszym ujęciu horyzontalnym.

Konstytucja należy do licznych europejskich ustaw zasadniczych, które w sposób szeroki i stosunkowo kompleksowy formułują konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego . Zakres i sposób ich formułowania jest jednak bardzo zróżnicowany. Określone materie mogą być unormowane w konstytucjach niektórych innych państw europejskich bardziej szczegółowo niż w Konstytucji....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX