Panfil Karolina, Kompensacja wydatków daremnych w ramach odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania (uwagi na tle art. 566 i art. 574 k.c.)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/7/98-116
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kompensacja wydatków daremnych w ramach odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania (uwagi na tle art. 566 i art. 574 k.c.)

1. Wprowadzenie. Wydatkami daremnymi można nazwać koszty poniesione z majątku podmiotu prawa cywilnego przed zdarzeniem wywołującym naruszenie w sferze jego praw lub interesów, których cel wskutek tego zdarzenia zostaje zniweczony (udaremniony). Jeśli ze zdarzeniem tym potencjalnie związane jest powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej, uzasadnione pozostaje pytanie o objęcie wydatków daremnych obowiązkiem naprawienia szkody. Pytanie to jest aktualne w każdym reżimie odpowiedzialności, natomiast ze względu na różnice między poszczególnymi reżimami wartościowe wydaje się odrębne analizowanie tego zagadnienia w ramach odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. W odniesieniu do reżimu deliktowego problem objęcia obowiązkiem odszkodowawczym wydatków daremnych spotkał się z zainteresowaniem polskiej doktryny, przy czym przeważa stanowisko wyłączające taką możliwość .

Mniej wypowiedzi dotyczy problemu kompensacji wydatków daremnych w ramach odpowiedzialności kontraktowej . W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX