Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/3/68-83
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kompensacja szkód i krzywd w prawie karnym

Streszczenie

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie kompensacji właściwe prawu karnemu. Zagadnienie to wiązane jest bowiem, również na gruncie prawa karnego, przede wszystkim z materialnym naprawieniem szkody lub zadośćuczynieniem pieniężnym za doznaną krzywdę, które jest domeną prawa cywilnego. Uzasadnia to równoległe wyodrębnienie kompensacji karnoprawnej, która nie wyczerpuje się w świadczeniu materialnym, lecz nacechowana jest właściwą temu prawu reakcją moralną na wyrządzone bezprawie. Przedmiotowy artykuł przybliża karnoprawny – moralny aspekt kompensacji i odnosi do niego kompensację w ujęciu materialnym, będącym domeną prawa cywilnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?